Med tildelingen vil AOF Vestlandet – Agder nå kunne tilby opplæring innen Industri- og byggenæringen, avfalls- og gjenvinningsbransjen og maritim sektor sine bransjeprogram allerede fra høsten av. Midlene er øremerket både praksiskandidatopplæring for voksne som skal ta fagbrev, og kortere yrkesrettede kurs.

- Vi er stolte av å bli tildelt midler til et mangfold av ulike kurstilbud i de tre bransjeprogrammene, i lag med lokalt næringsliv. Det er spesielt gledelig at Beerenberg Services AS, som en betydelig stor aktør i bransjen med hovedkontor i Bergen, var en av våre samarbeidspartnere som fikk tildeling, sier avdelingsleder for kurs og kompetanse Inger Johanne Bligaard i AOF Vestlandet - Agder. Vi startet samarbeidet med Beerenberg Services AS høsten 2022. Dette er et langsiktig samarbeid om kompetansehevning for deres ansatte og nå har vi oppnådd dette sammen.

For Beerenberg er kompetanseutvikling og fagbrev en viktig del av strategien. Med bakgrunn i den manglende tilgangen til fagarbeidere i næringen satser selskapet stort på praksiskandidater og har ambisjon om å bygge disse opp til å bli dyktige og stolte fagarbeidere. I arbeidet med å finne flere veier til fagbrev, ble beslutning om norskopplæring tatt og planlagt i 2022 med igangsettelse i 2023.

- Målet vårt er at medarbeidere med annet morsmål enn norsk skal kunne få formalisert sin mangeårige kompetanse gjennom fagbrev. Språkopplæring vil istandsette dem til å kunne gjennomføre teorikurs, eksamen og fagprøve på norsk, sier konserndirektør for business support Gro Hatleskog i Beerenberg.

Om treparts bransjeprogram

Treparts bransjeprogram er et av flere tiltak regjeringen har iverksatt som en del av kompetansereformen «lære hele livet». Målet med ordningen er å gi utvalgte bransjer bedre tilgang på relevant kompetanse og sørge for at disse bransjene står bedre rustet til å gjennomgå ulike omstillingsprosesser.

AOF Vestlandet – Agder har siden bransjeprogrammene ble en del av kompetansereformen i 2020 levert opplæring i 6-7 av de til enhver tid eksisterende bransjeprogrammene. Vi har et tett samarbeid med både små og store aktører i både offentlig og privat sektor som vi jobber sammen med for å tilby kompetansehevende tiltak til deres ansatte.

Det som preger opplæringstilbudene i bransjeprogrammene, er høy fleksibilitet og at opplæringen er tilrettelagt for voksne i læringssituasjonen.


Satsning på fagbrev

Den største andelen av midler har gått til å gi opplæring til voksne praksiskandidater som ønsker å ta fagbrev i et yrke de har erfaring fra. Deltakerne som deltar på slike kurs får opplæring i den teoretiske delen av faget sitt, og sammen med dokumentert praksis i faget kan de søke om å få avlegge praktisk fag- eller svenneprøve. Noe som går igjen i alle bransjene vi har vært i dialog med er et stort behov for flere fagarbeidere med formell kompetanse i form av fagbrev. Det å få formalisert kompetansen til ufaglærte medarbeidere er derfor en svært viktig investering i fremtiden for bransjene i treparts bransjeprogram.

For Marcin Marciszak (31) gir dette en god mulighet for videre utvikling innen stillasfaget.
- Det viktigste for meg er å kunne utvikle meg. Jeg forbereder meg nå til å ta fagbrevet for stillas, og håper å kunne jobbe med stillasprosjekter både på land og offshore. Mitt langsiktige mål er å bli formann, sier Marcin Marciszak.

Marciszak understreker at språkbarrieren er stor. 
- Selv kolleger med mange års arbeidserfaring har ikke tatt fagbrevet enda på grunn av språkbarrieren. Teoriprøven er første steget, og deretter skal den praktiske fagprøven gjennomføres etter noen få måneder, og der er språket minst like viktig, sier Marciszak.

André Simonsen, klubbleder i Fellesforbundet i Beerenberg, er glad for at flere medarbeidere nå kan få formalisert kompetansen sin.
– Det er gledelig at regjeringens satsning på yrkesfag og fagarbeidere i Norge nå går fra ord til handling på dette viktige området. For Beerenberg, som har jobbet systematisk med opplæring over tid, er dette er sårt trengte midler til videreutvikling og formalisering av kompetansen i selskapet, sier André Simonsen.

Han oppfordrer alle til å sjekke ut AOF og kurstilbudene de har som kan bygger på fagbrev.
– At vi nå har fått en avtale med en såpass god kursleverandør med bredt og godt kurstilbud er også viktig når det gjelder å legge til rette for å løfte kompetansen i selskapet generelt, sier Simonsen.

Om AOF-Vestlandet-Agder

AOF Vestlandet–Agder driver en omfattende kurs- og utdanningsvirksomhet for voksne innen fagskole, videregående opplæring, bedriftsinterne opplæringstiltak og andre kompetansehevende tiltak mot arbeidslivet. AOF Vestlandet-Agder har fagområdeakkreditering til høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) innen helse- og oppvekstfag og økonomisk-administrative fag.

AOF Vestlandet-Agder har årlig ca. 1200 fagskolestudenter og rundt 4000 kursdeltakere som fullfører utdanning, fagbrevopplæring eller annen type kompetansehevende tiltak. Hovedkontoret ligger i Haugesund, med avdelingskontor i Kristiansand, Stavanger, Bergen og Førde.