Våre etiske retningslinjer skal sikre at alle som opptrer på vegne av Beerenberg utfører sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte og i tråd med konsernets verdier og prinsipper for forretningspraksis og personlig adferd.

Varsle om kritikkverdige forhold

Kjenner du til kritikkverdige forhold i Beerenberg? Her kan du melde ifra. Alle henvendelser tas alvorlig, og du kan varsle anonymt.

For at vi skal opprettholde vår høye etiske standard er vi avhengig av ansattes og eksterne parters villighet til å melde ifra om bekymringer eller rapportere brudd eller potensielle brudd på våre etiske retningslinjer, selskapets øvrige policyer eller gjeldende lovgivning. Beerenberg ønsker å sikre en åpen, ærlig og transparent kommunikasjon i organisasjonen. Vi ønsker derfor at du skal si ifra når du får kjennskap til eller mistanke om uakseptabel adferd eller kritikkverdige forhold.

Det er viktig for oss at varsleren føler det er trygt å si ifra. Beerenberg har nulltoleranse mot at de som varsler om kritikkverdige forhold skal bli utsatt for gjengjeldelser eller represalier, både fra ledelsen og andre medarbeidere som følge av varslingen. 

Beerenberg har ulike kanaler for varsling, slik at den som varsler kan varsle på den måten som varsleren selv finner mest betryggende og man kan også varsle anonymt. Det er egne rutiner for ansatte i Beerenberg, med informasjon lett tilgjengelig på selskapets intranet.

Med kritikkverdige forhold menes hendelser og praksis som er i strid med rettsregler eller Beerenbergs etiske retningslinjer. Eksempler på brudd på de etiske retningslinjene kan være; korrupsjon, innsidehandel eller annen økonomisk kriminalitet, brudd på menneskerettigheter og miljølovgivning, fare for liv og helse, trakassering og uforsvarlig arbeidsmiljø, brudd på personvern og interessekonflikter.

Send varsel via vår digitale varslingskanal, WhistleB. WhistleB, Whistleblowing Centre

Kanalen gir varsleren mulighet til å melde fra anonymt. Du vil få tildelt en ID og passord som du må ta vare på, ettersom det gir deg mulighet til å logge på nettsiden, sjekke status i saken og stille/svare på eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Ved spørsmål, kontakt Compliance & Legal v/Sunniva Parelius Folkvord.