Vedlikehold av infrastruktur er ikke nytt for Beerenberg, som har utmerket seg innen utvikling av mer bærekraftige vann- og frostsikringsløsninger av tuneller og innovative isolasjonsløsninger. Selskapet har også i en årrekke levert stillas til bro.

Konsernsjef Arild Apelthun forteller at selskapets erfaring med store flerdisiplinære vedlikeholdsprosjekt er en styrke Beerenberg tar med seg inn i det nye satsningsområde.

- Dette er et viktig første steg i satsningen vår i dette markedet og vi gleder oss til å kunne bidra med vår kompetanse også på detteviktige området, sier konsernsjef Arild Apelthun.

Han viser til at det vil være en læring å gå inn i et nytt marked, men at bro vedlikehold også har mange fellestrekk med annen vedlikeholdsaktivitet. Her vil selskapets erfaring med å effektivisere vedlikeholdsarbeid, sikre bærekraftig vedlikehold og redusere utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell kunne være med å løfte bro vedlikehold området fremover.

- Dette er et spennende område for oss – som kan bli et vesentlig virksomhetsområde for selskapet fremover, sier Apelthun.

Beerenberg har allerede inngått to kontrakter innen bro vedlikehold, der arbeidene starter i august og skal være ferdige til desember.Selskapet venter å få flere vedlikeholdsoppdrag i løpet av høsten.

Rehabilitering av Tunheim bro på Tynset

Beerenberg har fått oppdraget med å rehabilitere Tunheim bro på Tynset. Dette er en 40 meter lang stålbjelkebro med betongdekke og et spenn på 20 meter, som har skader og mangler som påvirker bæreevne, trafikksikkerhet og levetid.

Rehabiliteringen innebærer mekanisk reparasjon av betongskader, etablering av ny kantdrager, overflatebehandling av stålbjelker og lager, etablering av fugekonstruksjoner, fjerning av asfalt og etablering av nytt slitelag, utskiftning og etablering av rekkverk over bru og på land, samt brovask og fjerning av begroing, på- og understøp av pillar.

Rehabilitering av hengebro i Fjaler

Beerenberg har også fått oppdraget med å rehabilitere Storeneset hengebro, som knytter øya Lammetun til fastlandet i Fjaler kommune i Vestland fylke. Broen, som har et spenn på 95 meter, trenger nå vedlikehold etter at det er avdekket betydelige skader og mangler på fuger, brolagre og rekkverk, samt stedvis korrosjon på deler av stål som gjør at utbedringer er nødvendig. I tildelingen la Fjaler Kommune 80 prosent vekt på pris og 20 prosent vekt på kvalitet, med fokus på både oppgaveforståelse og kompetanse.

Prosjektteamet er godt forberedt på vedlikeholdsarbeidet, med erfarne fagfolk og utstyr.

- Vi er allerede godt i gang med oppstarten av vedlikeholdsarbeidet både i Fjaler og på Tynset, og gleder oss til fortsettelsen, sier prosjektleder Sveinung Tenold i Beerenberg.